Dùng MoMo scan mã QR sau để chuyển tiền miễn phí
NGÔ QUỐC ĐẠT

Tải ứng dụng MoMo để chuyển nhận tiền miễn phí ngay