Dùng MoMo scan mã QR sau để chuyển tiền miễn phí
NGUYỄN TRUNG KIÊN
Số tiền:  20.000đ

Tải ứng dụng MoMo để chuyển nhận tiền miễn phí ngay